Adatvédelem

Az elektromoskisautok.eu webáruház Adatkezelési Szabályzata

Az elektromoskisautok.eu Adatkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása során általa megadott adatok gyűjtési módjáról és azok felhasználásáról.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásnak regisztrált tagja-e vagy sem.

A Szolgáltató fenntartja Adatkezelési Szabályzatának előzetes bejelentés nélküli, bármikori változtatási jogát. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi a elektromoskisautok.eu  weboldalon és jól látható helyen megjelöli az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályosságát.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az adatkezelő neve: Gábor Ferenc

Az adatkezelő címe: Budapest XX. ker Pesterzsébet

Az adatkezelő adószáma: 68422321-1-43

Elérhetőség: +36-70-626-4405

A Szolgáltatás üzemeltetési partnere (tárhely üzemeltetés): Tárhelypark

Az adatkezelés megnevezése: az oldalon megtekinthető és megvásárolható termékek megrendelőjének mint regisztráció nélküli felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók tájékozott és kifejezett nyilatkozata alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.

3. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

3.1. Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.1.1. A Szolgáltatásra történő jelentkezés során (megrendelés, ajánlatkérés) a Szolgáltatás használatakor a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kéri a Felhasználótól:

Regisztráció nélküli vásárlás esetén:

A szolgáltatás és kézbesítés nyújtásához szükséges minimum adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, cím, szállítási név és cím.

Nem kötelezően megadandó adatok: Cégnév, adószám, fax és irányítószám.

Cégek részére történő vásárlás esetén: Kapcsolattartó neve, Cégnév (számlázási név), adószám, székhely vagy bejelentett telephely címe, számlázási cím.

3.1.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

3.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

3.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

3.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása során ilyen adat megadását kötelezően nem kéri. A Felhasználónak számos mezőben (pl. üzenet) további lehetősége van arra, hogy különleges adatot is megadjon magáról. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem tudja befolyásolni vagy felügyelni, hogy ez utóbbi mezőkben, illetve módokon különleges adatot megadtak-e, és azokat a Szolgáltató nem kezeli különleges adatot tartalmazó mezőként.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA

4.1. A Szolgáltató a Felhasználóról a fentiek szerint megadott személyes adatokat kezeli, az alább meghatározott célok és időtartam szerint.

4.2. A Szolgáltató célja, hogy a vásárlás során a törvényi előírások szerint és a szolgáltatás minőségének folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa a vásárlás során, illetve a vásárlás utáni árú átadása, ügyfélkezelése, garanciális ügyintézések kezelése, panaszkezelés és ügyfélszolgálati kapcsolattartás esetére a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítsa, valamint, hogy a vásárló gyakorolhassa a vásárlástól való elállás jogát!

4.3. Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált felhasználók és vásárlók részére az oldalon megtekinthető és megvásárolható termékeket a feltételek szerint kézbesíteni lehessen és a megvásárolt terméket valamint a számlát, garanciajegyet, egyéb feltételeket és szükséges dokumentumokat a vásárló rendelkezésére lehessen bocsátani.

4.4. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó fentiek szerinti adatait.

4.5. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat, valamint a nyilvánosság számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.

4.6. A Szolgáltatás működéséhez a Szolgáltató a böngésző útján a Felhasználó számítógépén egy adatban eltároltatja, hogy a Felhasználó egy adott kapcsolat (session) alatt már sikeresen igazolta az azonosságát (session cookie tárolása böngészőben). Kijelentkezéskor a cookie automatikusan törlésre kerül, valamint automatikusan érvénytelenné válik. Cookie letiltása esetén a Szolgáltatás a fenti funkció hiánya miatt nem vehető igénybe. Fontos tudni, hogy a Felhasználó gépén elhelyezett cookie önmagában nem alkalmas a Felhasználó azonosítására, a Szolgáltató csupán a Felhasználó böngészőjét (számítógépét) azonosítja. A gépet használó személy azonosítására ez az azonosító nem alkalmas és nem használható.

4.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a Szerződés hatálya alatt Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni, amelyben az üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni. A Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását adja, valamint tudomásul veszi, hogy e hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a Szerződés felmondásának minősül.

4.8. A jelen pontokban megfogalmazottakon felül a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az alábbi – a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas – adatokat gyűjti automatikusan:

– a Szolgáltatást elérő számítógép IP címe,

– telepített böngészőjének típusa,

– a Szolgáltatás igénybevételének kezdési és fejezési időpontja,

– a letöltött fő- és aloldalak száma,

– az egyes aloldalakra vonatkozó információk,

– a Felhasználó országára vonatkozó információk,

– Google-ra vonatkozó információk, ha a Felhasználó a Google-ból érkezett.

4.9. A jelen pontokban a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a Szolgáltató anonimizálva felhasználja a Szolgáltatás menedzseléséhez, üzemeltetéséhez, további fejlesztéséhez, belső üzleti statisztikák készítéséhez vagy megoszthatja harmadik féllel annak érdekében, hogy a felhasználók számára lényeges tartalmat és hirdetéseket biztosíthasson.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, ADATOK KÜLFÖLDRE TOVÁBBÍTÁSA

5.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak olyan mértékben továbbítja másnak, amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele indokolttá teszi (például: futárszolgálat részére a kézbesítési név, cím és telefonszám)

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás esetleges átruházása esetén a Szerződés átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatokat is. Az átvevő harmadik fél azonban a személyes adatok kezelésének feltételét továbbra is a Szerződés és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint köteles biztosítani.

5.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó külföldről veszi igénybe.

5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul adatainak Magyarországra történő transzferálásához és feldolgozásához.

6. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE

6.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi felelősétől kérheti az elektromoskisautok1@gmail.com email címen.

6.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben ilyen tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.

6.3. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért felvilágosítást megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

6.4. Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek kivétellel a Szerződés megszűnésével együtt véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célból szükséges biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre, illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet sor vagy 30 napon belül a Felhasználó írásbeli kérésére.

6.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törli, ha

– kezelése jogellenes;

– az érintett kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– Felhasználói feltételek alapján,

– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A törlést a Szolgáltató költségmentesen végzi.

6.7. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljeskörű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel.

7. SAJÁT TARTALOM KÖZZÉTÉTELE

A Felhasználó személyes és különleges adatait az oldalon nem teheti közzé! Bár a Szolgáltató megtesz minden tőle telhető biztonsági intézkedést a Felhasználó adatainak jogosulatlan személyek általi hozzáférése ellen, a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. A Szolgáltató nem tudja, és nem garantálja, és nem vállal felelősséget, hogy a Felhasználó személyes adatai melyet a weboldalon keresztül elküld, nem kerül illetéktelen személyek által megtekintésre.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy tilos a weboldalon:

– feltölteni, elküldeni, átküldeni, megosztani, tárolni, vagy egyéb más módon hozzáférhetővé tenni bármely olyan tartalmat, amely valószínűsíthetően káros, fenyegető, törvénytelen, rágalmazó, felbujtó hatású, sértő, gyalázkodó, zaklató, vulgáris, közönséges, obszcén, hamis, gyűlöletet keltő, fajilag, etnikailag vagy egyéb más módon kifogásolható;

– megszemélyesíteni bármilyen más személyt, aki nem saját maga, hamis állítást közölni vagy egyéb hamis színben tűntetni fel magát, az életkorával vagy másokhoz fűződő kapcsolatával kapcsolatban;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni kéretlen vagy felhatalmazás nélküli hirdetést, promóciós anyagot, „Junk mailt”, „Spam-et”, lánclevelet, piramis sémát, vagy egyéb más kérelmezést;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, e-mailezni, vagy egyéb más módon elérhetővé tenni bármilyen anyagot, mely vírust, vagy olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, mely zavarhatja, félbeszakíthatja, megsemmisítheti, vagy korlátozhatja bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs eszköz funkcionális működését;

– megfélemlíteni vagy zaklatni másokat;

– megjeleníteni pornográf vagy bármilyen kifejezetten szexuális tartalmú anyagot;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, mely bátorít vagy biztosít információt bűntényhez, sérelemhez vagy támadáshoz, megsérti harmadik személy bármilyen jogát, vagy amely bármi más módon kötelezettséget támaszt vagy megsérti bármely helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényt;

– feltölteni, közzétenni, elküldeni, átküldeni, tárolni vagy egyéb más módon nyilvánosságra hozni a weboldalon harmadik személy bármilyen magán jellegű információit, úgy mint (a teljesség igénye nélkül) elérhetőségi címét, telefonszámát, email címét, adószámát, bankkártya számait és egyéb más személyi azonosításra alkalmas információját;

– kérelmezni más Felhasználók személyes információit, személyes azonosításra alkalmas információit, adatait, jelszavát;

– használni bármiféle robotot, vagy egyéb más automatikus eszközt, vagy manuális folyamatot arra, hogy monitorozza vagy kimásolja a weboldalt vagy annak bármely tartalmát, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül;

– használni bármilyen eszközt, szoftvert, rutint, elkerülő módszert mellyel magakadályozza, gátolja, vagy megpróbálja megakadályozni, gátolni a Szolgáltatás megfelelő működését;

– olyan cselekvést végrehajtani, amely ésszerűtlen, aránytalanul nagy megterhelést jelent a Szolgáltató rendszerében és infrastruktúrájában.

8. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA MUTATÓ LINKEK

A Szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakra vagy harmadik fél szolgáltatásra mutató linkeket. A Szolgáltató nem felelős ezen oldalak adatkezelési politikájáért vagy adatkezelési gyakorlatáért. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata kizárólag a Szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

9. HARMADIK FÉL HIRDETÉSEI

9.1. A weboldalon megjelenő hirdetéseket a Szolgáltató vagy a Szolgáltató valamely hirdetési partnere (Harmadik fél) szolgáltatja. A Szolgáltató hirdetési partnere elhelyezhet cookie-kat vagy „action tag”-eket („single pixel gifts” vagy „web bacons”) a Felhasználó számítógépén a hirdetésének hatékonyságának mérésére, illetve a személyre szabott hirdetési tartalom miatt. Ebben az esetben Harmadik fél automatikusan megszerzi a Felhasználó számítógépének IP címét és a hirdetési szerver információt adhat arról, hogy a Felhasználó vagy más személy, aki a Felhasználó számítógépét használja, mely hirdetéseket láthatta, és mely hirdetésekre kattintott.

9.2. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató cookie használatát határozza meg, de nem határozza meg más hirdetési partner cookie használatát. A Szolgáltató nem hozza tudomására Harmadik Hirdető Fél számára a Felhasználó kapcsolati és elérhetőségi információit, hacsak a Felhasználó saját maga nem osztja meg azokat Harmadik Hirdető Féllel.

10. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TILTAKOZÁSI JOGA

10.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

10.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.

10.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

11. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE

11.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes.

11.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő (Szolgáltató) köteles bizonyítani.

11.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 1992. évi LXIII. törvény 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi.

12. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt, őt a jelen szabályzat keretei között a Szolgáltató egyértelműen és részletesen tájékoztatta az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, mely tájékoztatás kiterjedt az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


Vásárlás menete

A folyamatosan bővülő kínálatunkkal arra törekszünk, hogy a Vevőinket teljes körűen ki tudjuk szolgálni, ebbe beleértve az olcsóbb árfekvésű árukat kedvelő és a legmagasabb igényszintű termékeket választó partnereinket is.

Termékeink közül többféle szűrést alkalmazva tudják kiválasztani a számukra megfelelő terméket a Vevőink. A képernyő felső részén található  WEBSHOP menüpont alatt elérhetővé válnak a termékek, vagy használhatják a kereső funkciót.

A kínálatunkban szereplő árucikkek minden esetben fotóval illusztráltak, a megtekintéskor lehetőség van a kattintás útján történő nagyításra, hogy a termékjellemzők jobban megfigyelhetők legyenek.

A termékeink áraként a bruttó eladási árat tüntettük fel. Az árak magyar forintban ( HUF ) értendők.

A megrendelés történhet vendégként vagy regisztrált partnerként. A vendég vásárló nem regisztrál a rendszerünkbe, tehát nem kap egyedi fiókot. Ilyenkor csak a szállításhoz szükséges adatok elküldése szükséges a futárszolgálat munkájához. Regisztrálni olyan vásárlóknak van lehetőségük, akik felhasználói nevükkel és jelszavukkal lépnek be az áruházba – a rendszer automatikusan saját fiókot nyit számukra. Feliratkozáskor lehetőség van kiválasztani, hogy a HÍRLEVÉL szolgáltatás igénybe kívánják-e venni. A hírlevélben kedvezményeket és kupon lehetőségeket kínálunk fel a hűséges vásárlók között.

A megrendelés feladása előtt a megvásárolni tervezett termékeket – a felületen ikon formában megtalálható – kosárba kell gyűjteni. A rendelt mennyiségeket a darabszám megadásával lehet bevinni a rendszerbe. A kiválasztott termékeket külön-külön kell a kosárba helyezni. A megrendelés lépéseinek utolsó fázisaként „ a Megrendelés jóváhagyása „ gombra kattintva lehet véglegesíteni a rendelést.

A rendelés korrigálása a következőképpen működik :

Amennyiben valamelyik bevitt adatot módosítani kívánja, vissza kell lépnie a korrekcióval érintett adatra és felül kell írnia a kívánt tartalommal.

A rendszerben a véglegesítés előtt ellenőrizni szükséges az összes bevitt adatot és amennyiben hibátlan a berögzítés, le lehet adni a rendelést.

A rendelés elküldése után kizárólag telefonon történő módosítást, vagy lemondást fogadunk el, de csak a megrendelés postára adási időpontját megelőzően. A postára adás után módosítást, lemondást nem áll módunkban elfogadni.


Vásárlási információk- ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a elektromoskisautok.eu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

www.elektromoskisautok.eu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Bokros Beáta egyéni vállalkozó
Székhely címe: Budapest XX. ker (Pesterzsébet) Hosszú u. 62.
Adószám: 67646465-1-43
Bankszámlaszám : 12012008-01607491-00100003 Gábor Ferenc

Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: Budapest XX. ker (Pesterzsébet) Hosszú u. 62.
Telefon: +36-70-626-4405
E-mail: elektromoskisautok1@gmail.com

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a földszintig való házhoz szállítás költségeit. A szállítás költségei a rendelés során kerül feltüntetésre.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, mely itt olvasható: RENDELET

Elállási nyilatkozat

Innen letölthető az elállási nyilatkozat: Elállási nyilatkozat

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. RENDELET

Az elektromos kisautókra, quadokra, rollerekre, gyerek krosszmotorra 1 év garanciát biztosítunk!

Elektromos kerékpárokra 1 év garanciát biztosítunk !

Az elektromos kerékpárok akkumulátorára 6 hónap a garancia, a LI-Ion akkumulátorra 1 év a garancia!

A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a számlát!

A csomagot átvételkor a kézbesítő jelenlétében vizsgálja meg és amennyiben sérülést tapasztal, kérjen jegyzőkönyvet! A szállítás során keletkezett kárral kapcsolatos reklamációját legkésőbb a kézhezvételtől számított 1 napon belül e-mail címünkre írásban jelezze felénk. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A csomagnak tartalmaznia kell a következőket:
– a megrendelt árucikkeket,
– a hozzá tartozó tájékoztatót és jótállási jegyet (opcionális, amennyiben szükséges),
– a számlát.

Fontos!! A termék csomagolását kíméljék meg kibontásnál! A termékeket kizárólag az eredeti állapotban lévő csomagolásukban vesszük vissza!

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 


Szállítási feltételek

INGYEN KISZÁLLÍTÁS!

AZ ÖSSZES ELEKTROMOS KISAUTÓT, ELEKTROMOS ROLLERT, QUADOT, HOVERBOARDOT, ELEKTROMOS KERÉKPÁRT INGYEN KISZÁLLÍTJUK!

Személyes átvétel a Bemutatóteremben!

Bemutatótermünkben mindegyik típusú kisautó megtekinthető, amely a webáruházban van!

 • H-P: 9-16-ig
 • Sz: 10-13 óráig
 • V: zárva


Cím: Budapest, XX. kerület (Pesterzsébet) Hosszú u. 62.

Termékeink azonnal átvehetők vagy kérésre kiszállítjuk.
Személyes átvételnél, díjmentesen összeszereljük, illetve beüzemeljük a terméket.

Akár másnapi kiszállítással! Amely termék raktáron van, másnapra kiszállítjuk. Amennyiben nincs raktáron a termék, kiszállítási idő 2-3 munkanap alatt történik.

A kiszállítás várható időpontjáról sms-ben és email-ben tájékoztatjuk.

 

Postázási Költségek, azon termékekre amely mellett nem szerepel az Ingyen Kiszállítás felírat:

 

Alkatrészek, Riricar, Bukósisak: 1250 Ft.
Elektromos Kismotor, Elektromos Kistraktor, Pedálos Gokart: 1565 Ft.
Gyerek Krosszmotor: 2500 Ft.

Elektromos Kisautók:
előre utalással DÍJMENTES
utánvétel DÍJMENTES

Profi 800W-os Quad, Hoverboard, Elektromos Roller, Trambulin:
előre utalással DÍJMENTES
utánvétel DÍJMENTES

Elektromos Kerékpárok
előre utalással DÍJMENTES
utánvétel DÍJMENTES

 


Kapcsolat

Személyes Átvétel, Elektromos járműveink megtekinthetők Bemutatótermünkben:

 

Rendelésfelvétel:  +36706264405  H-P: 9-16-ig, Sz: 10-13-ig

Szerviz, Alkatrész:+36705459407 H-P: 9-16-ig

Ingyenes hívható Viberen keresztül.

Bemutatóterem címe:

Budapest XX. kerület (Pesterzsébet) Hosszú u. 62.

Tel: +36706264405

 • H-P: 9-16 óráig
 • Sz: 10-13 óráig
 • V: Zárva

Kérdése van? Írjon nekünk!

A Facebookon is megtalál minket! fb


Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi szabályzatot


Gyakori kérdések

 

Mennyi idős gyermeknek

Elektromos kisautóink rendelkeznek szülői távirányítóval, ezért az elektromos kisautókat egészen kis kortól tudják használni. Természetesen ekkor még a szülő fogja irányítani gyermekét. Modelltől és a gyerkőc magasságától függően 6-8 éves korig tudják az elektromos kisautókat, kismotorokat kihasználni. Mindegyik elektromos kisautó mellett feltüntettük, hogy kb. hány éves korig tudják használni a gyerkőcök, persze ez magasság függvénye.

 

Miért jobb az új típusú távírányító?

Míg a régi típusú távirányítóval rendelkező modelleknél a kisautóban lévő billenőkapcsolóval kell átállítani, hogy vagy csak kizárólag a gyermek irányítja az elektromos kisautót vagy a szülő. A menetirányba nem tud beleszólni, ha a billenőkapcsolón a pedál funkcióra van kapcsolva, illetve veszély esetén nem tudja megállítani a járművet. Az irányítás csak és kizárólag, akkor van a szülőnél, Tovább olvasom

 

Mit takar az, hogy licences egy elektromos kisautó?

Ha azt látja egy kisautó mellett, hogy licence, az azt jelenti, hogy pl. a BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Ford hozzájárult ahhoz, hogy a neve alatt lehessen a kisautókat forgalmazni. Az elektromos kisautó kicsinyített mása az eredetinek és vannak rajta eredeti emblémák pl. a motorháztetőn, kerék felnijén, az ülésen, a kisautó hátulján stb.    


Elektromos kisautó alkatrészek-Szerviz

Alkatrészek:

Alkatrészeket weboldalunkon keresztül is tud vásárolni. Ha van olyan alkatrész, amelyet nem talál a webshopban, hívjon minket bizalommal és beszerezzük Önnek!

Szerviz területek:

 • elektromos kisautó
 • elektromos kismotor
 • elektromos quad
 • elektromos roller
 • elektromos kerékpár

Alkatrész beszerzés és szerviz, több éves tapasztalattal!

A nálunk vásárolt elektromos kisautó, quad, kismotor, roller szervizelését INGYEN vállaljuk, GARANCIÁLIS IDŐN TÚL!

Amennyiben számlával tudja igazolni, hogy a terméket cégünktől vásárolta, Önnek csak az alkatrész árát kell kifizetni, a javítási költséget nem!

Szervizünk előzetes bejelentkezés alapján nyitva: H-P: 9-16 óráig.

Cím:  Budapest, (Pesterzsébet) XX. kerület Hosszú u. 62.

Telefon: +36-70/545-9407

Elektromos kisautó alkatrészek 

elektromos kisauto alkatrész

A képre kattintva nézze meg webshop ajánlatainkat.


Elektromos kerékpár felnőtteknek

Elektromos kerékpár a kényelemért és a környezetért. Termékeink között megtalálhatók a 24V-os, a 36V-os, a 48V-os és a 60V-os kerékpárok is. Egyes modelleknek robogó designja van, míg mások hűek maradtak a bicikli forma kivitelezéséhez.

Miért közlekedjünk elektromos kerékpárral?

Autónkban a dugóban ülve sokszor megfordul a fejünkben, hogy még gyalog is gyorsabb lenne az út. Mindamellett, hogy a dugóban pöfögve hozzájárulunk környezetünk szennyezéséhez a sok autóban ülés még az egészségünkre is káros hatással van. Hát még az idegrendszerünkre!

Sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, ha elektromos biciklire váltunk.

Az elektromos bicikli akkor is nagyszerű megoldás lehet, ha pár buszmegállóra van a munkahelyünk. Nem kell bérletet vagy jegyet vásárolnunk, nem kell a buszra várnunk, nem kell a buszon a tömeget elviselnünk, hanem a közlekedési állapotoktól függetlenül, gyorsan és élvezetesen érhetjük el úticélunkat.

Bármilyen kérdése felmerül az elektromos biciklikkel kapcsolatban, vagy segítséget szeretne az Ön számára megfelelő elektromos bicikli kiválasztásához, hívjon bizalommal!

Ajánlatunk:

24V-os elektromos kerékpárok

elektromos bicikli

A képre kattintva tekintse meg 24V-os elektromos bicikli ajánlatainkat.

36V-os elektromos kerékpárok

elektromos bicikli

A képre kattintva tekintse meg 36V-os elektromos bicikli ajánlatainkat.

48V-os elektromos kerékpárok

elektromos bicikli

A képre kattintva tekintse meg elektromos bicikli ajánlatainkat.

60V-os elektromos biciklik

elektromos bicikli

A képre kattintva tekintse meg 60V-os elektromos bicikli ajánlatainkat.


Trambulin

Trambulin- Jumpies

Az ugrálófelület speciális amerikai típusú polipropilénből készült, mely ellenáll az UV sugárzásnak, így hosszú élettartamot biztosít.
A trambulin ugrálófelülete interaktív játékfigurákat tartalmaz. Az útmutatóban leírt játékok fejlesztik a gyermek koordinációkészségét és egyben a memóriáját is.
A játékok különbözőképpen variálhatók, így a játéklehetőségek korlátlanok. A Jumpspirit DoubleEntry különleges dupla falú cipzár nélküli bejárat a két oldalán elasztikus szalagokkal van ellátva, így nagyon biztonságos és a kisgyermek nem tudja egyedül elhagyni a trambulint – csakis szülői segítséggel.

Rugalmasság és erő egyben. A védőháló ütéselnyelő rugalmas pántokkal van a vázhoz kapcsolva, így biztonságosan kirugózik és megvéd a sérülésektől. A háló állandóan ki van feszítve, így a biztonság mellett elegáns küllemet is biztosít. A legsűrűbb szövésű védőháló a piacon, ezért biztonságos a kisgyermekek számára is.

A rugóburkolat mindkét fele használható, így Ön választhat, hogy zöld mintás, illetve kék mintás rugóburkolatot szeretne trambulinján. A dupla oldal dupla élettartamot is jelent!

A JUMPSPIRIT trambulincsalád rugóburkolata magas minőségű Bisonyl víz és UV álló anyagból készült. Így legalább 2x többet bír mint a hagyományos burkolat és a környezeti hatásoktól nem esik szét. Ezen felül a burkolat 2x vastagabb tömést kapott, mint a hagyományos piacon kapható trambulinoknál, így még biztonságosabb és strapabíróbb.

A JUMPSPIRIT rugók magas minőségű galvanizált acélból készültek és króm konverziós bevonatot kaptak. Így a rozsda, repedés és kinyúlás márt a múlté.
A JUMPSPIRIT rugók nagyon puha és biztonságos esést biztosítanak.

A JUMPIES interaktív játékokat korlátlan számú gyermek, illetve felnőtt játszhatja! Amennyiben nem szeretné a játékkal játszani, elég megfordítani az ugrálófelületet.

A trambulinoz továbbá rendelhető:

 • kosárlabdapalánk, labdával,
 • rögzítőkészlet, mely fixen rögzíti a trambulint a földhöz,
 • alsó kötény – amely egy strapabíró háló és a trambulin lábai köré erősítve meggátolja, hogy a gyermek vagy kisállat a trambulin alá jusson

Ajánlatunk:

Trambulin

tarnbulin

A képre kattintva tekintse meg ajánlatainkat.

Ha most vásárol JUMPSPIRIT TRAMBULINT, ajándékba adjuk hozzá a több mint 17.000 Ft értékű alsó védőhálót!